Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở

Ngày giao dịch
Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)
Ngày lễ:
 • Tết Dương lịch
 • Tết Nguyên đán
 • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
 • Ngày Giải phóng Miền Nam 30 tháng 4
 • Quốc tế lao động mồng 1 tháng 5
 • Quốc Khánh mồng 2 tháng 9

Quy định về giao dịch

Đơn vị tính

Đồng Việt Nam (VND)

Đơn vị giao dịch
(Số lượng)
 
Không có đơn vị giao dịch nào được áp dụng cho giao dịch thỏa thuận.

HSX: 

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu, CW
 • Khối lượng tối đa một lệnh đặt: 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, ETF,CW 
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, ETF,CW trở lên.
 • Giao dịch cổ phiếu, CW với khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp nhà đầu tư và công ty chứng khoán.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch Trái phiếu.

HNX:

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu/trái phiếu
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: 5.000 cổ phiếu/ETF và 01 trái phiếu trở lên
 • Lô lẻ với khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu/ trái phiếu/ ETF được thực hiện theo lệnh khớp hoặc thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên cho đến khi giá đóng cửa được xác lập.

UPCOM:

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Lô lẻ với khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu/ trái phiếu/ ETF được thực hiện theo lệnh khớp hoặc thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên cho đến khi giá đóng cửa được xác lập.

Đơn vị yết giá

HSX

< 10,000VND à 10 VND

10,000-49,950VND à 50 VND

>=50,000VND à 100 VND

ETFs,CW = 10 VND

HNX

100 VND

ETFs = 1 VND

Giao dịch thỏa thuận = 1VND

TRÁI PHIẾU = 01 VND

UPCOM

100 VND

Biên độ dao động giá

Trái phiếu không áp dụng biên độ dao động giá

 
HSX (Hồ Chí Minh): ± 7%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% giá tham chiếu.
 • Giá trần CW= Giá tham chiếu CW+ (Giá trần của CP CS- Giá tham chiếu của CP CS )/ TL chuyển đổi
 • Giá sàn CW= Giá tham chiếu CW- (Giá tham chiếu của CP CS - Giá trần của CP CS)/ TL chuyển đổi

HNX (Hà Nội): ± 10%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 30% giá tham chiếu.
 

UPCOM: ± 15%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 40% giá tham chiếu.

Các loại lệnh*

HSX

CỔ PHIẾU/ETF,CW

TRÁI PHIẾUATO, ATC, LO, MP

THỎA THUẬN

HNX

CỔ PHIẾU

TRÁI PHIẾULO, MTL, MOK, MAK, ATC, PLO

LO, ATC

UPCOM

LO

Hủy/Sửa lệnh

HSX

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không được phép hủy lệnh trong phiên ATO, ATC (bao gồm các lệnh được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó)
 • Trong phiên khớp lệnh liên tục: Nhà đầu tư được phép hủy các lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần.

HNX

 • Lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần được thực hiện hủy hoặc sửa đổi giá/ khối lượng:

- Sửa tăng khối lượng: Ưu tiên của lệnh được tính tại thời điểm sửa đổi.
- Sửa giảm khối lượng: Ưu tiên của lệnh vẫn không thay đổi.

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không được phép hủy lệnh trong phiên ATO, ATC (bao gồm các lệnh được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó).

UPCOM

 • Lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần được thực hiện hủy hoặc sửa đổi giá/ khối lượng:

- Sửa tăng khối lượng: Ưu tiên của lệnh được tính tại thời điểm sửa đổi.
- Sửa giảm khối lượng: Ưu tiên của lệnh vẫn không thay đổi.

Ngày thanh toán bù trừ

Cổ phiếu, ETFs,CW: T+2
Trái phiếu: T+1

       *Các loại lệnh:

Lệnh giới hạn (LO):

 • Được thực hiện với giá xác định hoặc giá tốt hơn.
 • Lệnh giới hạn có mức độ ưu tiên thấp nhất so với các loại lệnh khác.
 • Lệnh giới hạn có thể được nhập vào hệ thống bất kỳ lúc nào. Lệnh có hiệu lực cho đến cuối ngày giao dịch hoặc cho đến khi bị hủy bỏ trong hệ thống.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

 • Lệnh khớp ở mức giá mở cửa. Lệnh ATO chỉ được đặt trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa.
 • Lệnh ATO được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn.
 • Lệnh ATO được khớp một phần hoặc chưa khớp sẽ tự động bị hủy vào cuối phiên mở.

 
Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

 • Lệnh khớp ở mức giá đóng cửa. Lệnh ATC chỉ được đặt trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa.
 • Lệnh ATC được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn.
 • Lệnh ATC được khớp một phần hoặc chưa khớp sẽ tự động bị hủy vào cuối phiên đóng cửa.

Lệnh thị trường (MP)

 • Là lệnh mua/bán được thực hiện ở mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh bán MP sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá mua cao nhất và lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay lập tức với mức giá bán cao nhất. Trong trường hợp lệnh MP không thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua ở mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán ở mức giá mua thấp hơn hiện có trên thị trường và tiếp tục khớp.
 • Nếu lệnh MP được thực hiện một phần và không thể khớp theo nguyên tắc trên được nữa, khối lượng còn lại của lệnh mua MP và lệnh bán MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Nếu giá giao dịch cuối cùng là là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP chỉ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh MP sẽ tự động bị hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm lệnh MP được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.
 • Lệnh thị trường giới hạn (MTL): là lệnh thị trường sau khi khớp nếu còn dư sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (LO) theo nguyên tắc như lệnh MP. Khi chuyển thành lệnh giới hạn lệnh sẽ theo điều kiện sửa/hủy như lệnh giới hạn.
 • Lệnh thị trường khớp hoặc hủy (MOK): là lệnh thị trường khi nhập vào hệ thống giao dịch nếu không được thực hiện được toàn bộ thì bị huỷ ngay.
 • Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK): Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO)

Theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2018:

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.    
 • Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

 

 

 


Biểu phí các dịch vụ chứng khoán của KBSV
Sau đây là một số loại phí hiện hành của chúng tôi, áp dụng từ ngày 26/09/2022. Chúng tôi vui mừng vì đã có thể áp dụng mức phí giao dịch chứng khoán thấp nhất thị trường (0,15 - 0,25%) nhằm hướng tới công ty chứng khoán có dịch vụ: CHUYÊN NGHIỆP, ĐA TIỆN ÍCH VÀ TIẾT KIỆM cho các nhà đầu tư. 

Để xem biểu phí chi tiết, Quý khách hàng vui lòng download file: Biểu phí dịch vụ chứng khoán
 
DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1. Mở tài khoản giao dịch Miễn phí
2. Môi giới chứng khoán  
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo
Giao dịch trực tuyến (*) 0,15% - 0,2%
Giao dịch qua các kênh khác  
Giá trị giao dịch từ 300.000.000 VND/ngày 0,20%
Giá trị giao dịch dưới 300.000.000 VND/ngày 0,25%
Trái phiếu
Giá trị giao dịch dưới 2 tỷ VND/ngày 0,10%
Giá trị giao dịch từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ VND/ngày 0,05%
Giá trị giao dịch từ 10 tỷ  VND/ngày 0,02%
3. Lưu ký   
Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ), chứng quyền có bảo đảm Miễn phí
Phí quản lý lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,chứng quyền có đảm bảo 0,3 VND/cổ phiếu,CCQ,CW/tháng
Phí quản lý lưu ký trái phiếu 0,2 VND/trái phiếu/tháng
4. Thanh toán, chuyển tiền  
Thanh toán cổ tức Miễn phí
Chuyển tiền nội bộ KBSV - Cùng chủ tài khoản: Miễn phí
Chuyển tiền sang TKCK qua ngân hàng (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch) 5.500 VND/ giao dịch
Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng MSB, BIDV, VPB, VCB và VIETINBANK (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch) 5.500 VND/ giao dịch
Chuyển tiền ra ngoài hệ thống MSB, BIDV, VPB, VCB và VIETINBANK (giá trị tối thiểu 100.000 VND/ giao dịch)
 
- Giá trị chuyển < 500tr VND: 13.200 VND/món
- Giá trị chuyển >=500tr VND: 0.044%/món
(Tối đa :1.100.000 VND/món)
Chuyển tiền nhanh 24/7 (giá trị tối thiểu 100.000 VNĐ/ giao dịch, giá trị tối đa 499.999.999 VNĐ/ giao dịch) 13.200 đồng/ giao dịch 
Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch Miễn phí
Rút tiền mặt  Theo biểu phí của Ngân hàng từng thời kì
5. Dịch vụ khác  
Xác nhận số dư tiền, chứng khoán 50.000 VND/Bản
Phí phong tỏa cổ phiếu 0.2% giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 VND/Hợp đồng, tối đa 10.000.000 VND/Hợp đồng)
Chuyển khoản chứng khoán cho / biếu / tặng 0,2% GTGD
Truy vấn số dư qua KB-Call Miễn phí
Truy vấn số dư qua KB-Trade Miễn phí
Phí giao dịch chuyển nhượng CP chưa niêm yết 0,2% giá trị theo mệnh giá
Phí báo giá cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường Thỏa thuận

 
 
(*) Giao dịch trực tuyến gồm giao dịch qua các kênh sau: KB-Trade, KB-Able, KB-Pro và qua các thiết bị cầm tay.

Hướng dẫn giao dịch tiền

Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại KBSV theo các cách sau:

I. Nộp tiền siêu nhanh vào tài khoản chứng khoán
1. Nộp tiền siêu nhanh trên ứng dụng MSB mMOBILE

                                         

2. Nộp tiền siêu nhanh trên ứng dụng BIDV SMARTBANKING
2.1 Thông qua tab Dịch vụ Chứng khoán

 

2.2 Thông qua mục Chuyển tiền nội bộ bằng số tài khoản định danh

3. Nộp tiền siêu nhanh trên ứng dụng VPBANK NEO4. Nộp tiền nhanh trên ứng dụng VCBDigiBank
  

5. Nộp tiền nhanh trên ứng dụng Vietinbank IpayII. Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán từ các ngân hàng khác bằng số tài khoản định danh

III. Hướng dẫn rút/chuyển tiền

Quý khách có thể rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch KBSV, giao dịch qua điện thoại hoặc giao dịch trực tuyến. 
 
1. Rút tiền tại quầy giao dịch KBSV
Quý khách chỉ cần mang theo CMTND đến KBSV để yêu cầu rút tiền.
 
2. Chuyển khoản qua điện thoại thông qua hệ thống tổng đài KBSV-Call
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch qua điện thoại, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn.
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 
- Bước 1: Quý khách gọi vào tổng đài số (+84) 24 7303 5333 (Hà Nội)(+84) 28 7303 5333 (TP Hồ Chí Minh)
- Bước 2: Gặp nhân viên Giao dịch, đọc số tài khoản và mật khẩu xác thực
- Bước 3: Quý khách yêu cầu nhân viên giao dịch thực hiện chuyển khoản với thông tin ngân hàng chuyển đến, số tiền cần chuyển, người thụ hưởng và nội dung chuyển khoản đã được đăng ký trước.

3. Chuyển tiền siêu nhanh từ TKCK ra ngân hàng
Quý khách hàng vui lòng tham khảo biểu phí dưới đây:
 

Ngân hàng thụ hưởng Phí chuyển tiền/ giao dịch
VPB, MSB, BIDV, VCB, Vietinbank  5.500 VND
Ngân hàng khác
 • 13.200 VND món có giá trị <500tr VND
 • 0.044% Giá trị chuyển tiền + VAT với các món có giá trị trên 500tr VND. Tối đa thu 1.100.000 VND.

*Ngoài biểu phí trên, các mức phí khác vẫn giữ nguyên.

2.4  Chuyển khoản trực tuyến

2.4.1 Chuyển khoản trực tuyến qua KB Trade
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn. 
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 

2.4.2 Chuyển tiền trực tuyến qua KB-able
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn. 
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 

2.4.3 Chuyển tiền trực tuyến qua app KB Mobile
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn. 
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 

2.4.4 Chuyển tiền trực tuyến qua app M-able
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn. 
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 

* Trường hợp Quý khách chưa đăng ký người thụ hưởng, vui lòng chọn Đăng ký người thụ hưởng và làm theo hướng dẫn.

Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
BIỂU LÃI SUẤT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Áp dụng từ ngày 31/08/2020
 
Ghi chú:
 • Biểu lãi suất mới áp dụng đối với các dư nợ mới phát sinh kể từ ngày 31/08/2020.
 • Lãi suất cho vay ký quỹ và lãi suất ứng trước đối với một số khách hàng có thể cao hơn lãi suất tiêu chuẩn tùy thuộc vào chính sách khách hàng và sản phẩm cụ thể trong từng thời kỳ.

Hướng dẫn sử dụng Giao dịch ký quỹ
I.     Giới thiệu chung 
-  Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay ký quỹ của KBSV để thực hiện giao dịch.
-  Để thực hiện giao dịch ký quỹ tại KBSV, khách hàng cần ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch ký quỹ.
-  Khách hàng có thể giao dịch chứng khoán ký quỹ theo danh mục và tỷ lệ đã được KBSV thông báo.
 
II.   Cách thức giao dịch 
Bước 1Ký hợp đồng và mở tài khoản ký quỹ 
- Khách hàng vui lòng mang theo CMND/CCCD tới quầy giao dịch của KBSV để thực hiện ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch ký quỹ; hoặc
- Khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch ký quỹ khi mở tài khoản chứng khoán trực tuyến qua eKYC.
Bước 2Thực hiện giao dịch 
Khách hàng có thể giao dịch Mua/Bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ qua các hình thức như giao dịch tài khoản thông thường gồm:
1. Giao dịch tại sàn: Khách hàng viết phiếu lệnh đặt mua chứng khoán trên tài khoản ký quỹ. 
2. Giao dịch qua điện thoại:   
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch qua điện thoại, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn.
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau:
Bước 1: Quý khách gọi vào tổng đài số (8424) 3776 5929 / (8428) 3521 4299 bấm phím 2.
Bước 2: Gặp nhân viên Giao dịch, đọc số tài khoản và mật khẩu xác thực
Khách hàng nêu rõ cho nhân viên giao dịch đặt lệnh trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
3. Giao dịch trực tuyến  

3.1 Giao dịch trực tuyến qua KB-Trade
3.1.1 Đặt lệnh giao dịch

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào KB-Trade (Hình 1):
 

Hình 1: Màn hình đăng nhập KB-Trade

Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào mục tiểu khoản -> chọn tiểu khoản đuôi MA để thực hiện giao dịch trên tiểu khoản ký quỹ (Hình 2)
 
              
Hình 2: Màn hình tiểu khoản giao dịch ký quỹ

Bước 3: Đặt lệnh giao dịch
Căn cứ vào “Sức mua” hoặc mã chứng khoán trong tiểu khoản ký quỹ để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán. 
Khi đặt mua một mã chứng khoán trong danh mục giao dịch chứng khoán ký quỹ, hệ thống sẽ tự động gia tăng sức mua tương ứng với khối lượng chứng khoán đặt mua và tỷ lệ quy đổi (Hình 3)

Hình 3: Màn hình đặt lệnh
 
3.1.2 Tra cứu số dư trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ
Khách hàng có thể tra cứu tình trạng số dư của tiểu khoản giao dịch ký quỹ tại Tab Tài khoản -> Số dư tiền trên màn hình chính (Hình 4):
 
                                                           
Hình 4: Màn hình tra cứu số dư  
 
3.1.3 Tra cứu chi tiết từng khoản vay
Khách hàng sẽ thực hiện thao tác tra cứu tại Tab Tài khoản -> Tra cứu món vay (Hình 5):
Hình 5: Màn hình tra cứu khoản vay
                                    
3.2 Giao dịch trực tuyến qua KB-Able
3.2.1 Đặt lệnh giao dịch

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào KB-Able (Hình 1):


Hình 1: Màn hình đăng nhập KB-Able

Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào Tab Bảng giá -> chọn tiểu khoản đuôi MA để thực hiện giao dịch trên tiểu khoản ký quỹ (Hình 2)
Hình 2: Bảng giá với tiểu khoản giao dịch ký quỹ
 
Bước 3: Đặt lệnh giao dịch
Căn cứ vào “Sức mua” hoặc mã chứng khoán trong tiểu khoản ký quỹ để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán. 
Khi đặt mua một mã chứng khoán trong danh mục giao dịch chứng khoán ký quỹ, hệ thống sẽ tự động gia tăng sức mua tương ứng với khối lượng chứng khoán đặt mua và tỷ lệ quy đổi (Hình 3)
Hình 3: Màn hình đặt lệnh
 
3.2.2 Tra cứu số dư trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ
Khách hàng có thể tra cứu tình trạng số dư của tiểu khoản giao dịch ký quỹ tại Tab Tài khoản -> Quản lý tài khoản -> Báo cáo số dư -> Số dư tiền (Hình 4):
Hình 4: Màn hình tra cứu số dư
 
3.2.3 Tra cứu chi tiết từng khoản vay
Khách hàng sẽ thực hiện thao tác tra cứu tại Tab Tài khoản -> Quản lý tài khoản -> Tra cứu món vay (Hình 5):

Hình 5: Màn hình tra cứu món vay

Lưu ý: 
Đối với các giao dịch khác trên tiểu khoản ký quỹ, khách hàng sẽ thực hiện thao tác giống như trên tiểu khoản thông thường. Hạn mức vay ký quỹ, tỷ lệ vay ký quỹ có thể được KBSV thay đổi theo từng thời kỳ.

Kênh giao dịch
1. Giao dịch trực tuyến qua KB - Trade
Quý khách vui lòng truy cập: https://kbtrade.kbsec.com.vn để sử dụng 
Tải hướng dẫn sử dụng KB - Trade tại đây


2. Ứng dụng giao dịch qua điện thoại KB - Mobile
Để tải ứng dụng KB - Mobile, Quý khách vui lòng truy cập: 
Dành cho Android: truy cập tại
đây
Dành cho iOS: truy cập tại đây

Tải hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại đây

3. Giao dịch trực tuyến qua KB - able

Quý khách vui lòng truy cập: https://kbable.kbsec.com.vn để sử dụng 
Tải hướng dẫn sử dụng KB - able tại đây


4. Giao dịch trực tuyến qua M - able
Quý khách vui lòng tải ứng dụng để sử dụng
 


hoặc quét mã QR:
Tải hướng dẫn sử dụng M - able tại 
đây

5. Ứng dụng giao dịch chứng khoán KB - Pro
Để dùng KB-Pro, Quý khách hàng vui lòng truy cập đường dẫn: https://kbpro.kbsec.com.vn

Tải hướng dẫn sử dụng KB - Pro tại đây


6. Giao dịch qua KB - Call
Nhằm nâng cao khả năng bảo mật thông tin khách hàng, đồng thời liên kết với dữ liệu khách hàng đã cung cấp ban đầu và cũng nhằm mục đích phục vụ khách hàng tốt nhất, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã thiết kế và đầu tư hệ thống tổng đài ghi âm KB-Call giao dịch nhanh chóng thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.
Quý khách có nhu cầu giao dịch KB-Call, xin vui lòng liên hệ quầy hướng dẫn để đăng ký. Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây để sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

6.1 Giao dịch mua bán chứng khoán
6.1.1 Đăng ký giao dịch KB-Call
Quý khách điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu Đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán (phần giao dịch qua điện thoại KB-Call).
Mật khẩu KB-Call sẽ có 4-5 ký tự bằng số. Khách hàng tự chọn mật khẩu khi đăng ký dịch vụ. Khách hàng có thể tự đổi mật khẩu qua KB-trade hoặc liên hệ phòng Nghiệp vụ để được đổi mật khẩu.Thông tin khách hàng sẽ tự động được kích hoạt trong hệ thống ngay sau khi đăng ký.

6.1.2 Hướng dẫn đặt lệnh qua KB-Call

 • Khách hàng gọi đến tổng đài KB-Call: (+84) 24 7303 5333 / (+84) 28 7303 5333 - bấm phím 2;
 • Nhân viên KB-Call sẽ yêu cầu Khách hàng đọc tên đầy đủ, số CMND, số tài khoản giao dịch, mật khẩu giao dịch. Giao dịch được thực hiện sau khi Khách hàng đã cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin này;
 • Đối với lệnh MUA/BÁN, Quý khách đọc loại lệnh MUA/BÁN, Mã chứng khoán, Số lượng chứng khoán cần đặt, và Giá đặt. Giao dịch viên sẽ kiểm tra số dư tiền (lệnh MUA) hoặc chứng khoán (lệnh BÁN) và xác nhận tính hợp lệ của lệnh đặt, sau đó sẽ nhập lệnh vào hệ thống;
 • Đối với lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) của Quý khách, để tránh mất thời gian và đảm bảo quyền lợi của các khách hàng khác, Giao dịch viên sẽ ghi nhận lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) mà không đảm bảo các lệnh thực hiện thành công cho đến khi đã kiểm tra kết quả lệnh đặt ban đầu. Do tính khách quan của Phiên khớp lệnh liên tục, mong Quý khách thông cảm trong trường hợp lệnh cần hủy của Quý khách đã khớp lệnh thì lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI sẽ không còn giá trị. 

6.1.3 Sau khi đặt lệnh 

 • Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ KB-CALL với KBSV, khách hàng mặc nhiên ủy quyền cho KBSV xác nhận trên các phiếu lệnh qua điện thoại;
 • Nội dung đặt lệnh qua điện thoại được ghi âm, lưu giữ và có giá trị như phiếu lệnh giao dịch;
 • Sau 03 ngày sau khi đặt lệnh, nếu quý khách không có bất cứ thắc mắc gì, Phiếu lệnh qua điện thoại sẽ mặc nhiên được ghi nhận. 

6.1.4 Thông báo kết quả khớp lệnh 
Khi lệnh của khách hàng được thực hiện, khách hàng sẽ được thông báo kết quả giao dịch thông qua tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký, hoặc khách hàng có thể theo dõi kết quả giao dịch thông qua hệ thống giao dịch trực tuyến KB-Trade.

6.2 Hướng dẫn thực hiện dịch vụ tiện ích qua điện thoại
6.2.1 Phân loại dịch vụ tiện ích
Các dịch vụ tiện ích được thực hiện qua điện thoại bao gồm:

 • Chuyển tiền nội bộ;
 • Chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng;
 • Ứng trước tiền bán;
 • Đặt mua;
 • Truy vấn số dư chứng khoán;
 • Truy vấn số dư tiền;
 • Truy vấn dư nợ; và
 • Các hỏi đáp khác.

6.2.2 Tổng đài dịch vụ: (+84) 24 7303 5333 / (+84) 28 7303 5333

6.2.3 Thủ tục thực hiện

Bước 1: Khách hàng gọi đến số tổng đài KB-Call: (+84) 24 7303 5333 / (+84) 28 7303 5333 nhấn phím 2.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận điện thoại của khách hàng, nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu khách hàng đọc tên đầy đủ, số CMND, số tài khoản giao dịch, mật khẩu giao dịch để xác minh tài khoản.

Bước 3: Khách hàng thông báo cho nhân viên tổng đài dịch vụ tiện ích mà mình đăng ký.

Bước 4: Tùy theo từng loại dịch vụ tiện ích khách hàng đăng ký và sử dụng, nhân viên tổng đài sẽ kiểm tra các thông tin cần thiết liên quan.

Bước 5: Giao dịch sẽ được thực hiện sau khi Khách hàng đã cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu và số dư đảm bảo (số dư chứng khoán và tiền).

Bước 6: Toàn bộ nội dung giao dịch qua điện thoại sẽ được ghi âm và lưu trữ tại Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam.


 
Danh mục cổ phiếu ký quỹ
DANH MỤC CỔ PHIẾU KÝ QUỸ VÀ TỶ LỆ CHO VAY KB MARGIN
A. Thông tin chung
1.      Sản phẩm cho vay giao dịch ký quỹ (KB-Margin)
 
-       Thời hạn vay: 90 ngày, có thể được gia hạn và mỗi lần không quá 90 ngày.
-       Tỷ lệ an toàn (Rat): 100%
-       Tỷ lệ duy trì (Rdt): 85%
-       Tỷ lệ xử lý (Rxl): 80%
 
2.      Sản phẩm cho vay giao dịch chứng khoán kết hợp bên thứ 3 (KB-TopUp)
 
-       Thời hạn vay: 90 ngày, có thể được gia hạn và mỗi lần không quá 90 ngày.
-       Tỷ lệ an toàn (Rat): 100%
-       Tỷ lệ duy trì (Rdt): 90%
-       Tỷ lệ xử lý (Rxl): 85%
 
Lưu ý: Công thức tính tỷ lệ thực tế (Rtt)

Giá trị tài sản quy đổi = (Số lượng chứng khoán Ký quỹ * Giá căn cứ x Tỷ lệ cho vay)
Công thức được tính toán dựa trên logic, tuân thủ quy đinh về giao dịch ký quỹ của UBCK nhưng không hoàn toàn giống công thức trong thông tư 74/2011/TT-BTC
 
B.    Danh mục cho vay
Áp dụng tại Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“KBSV”) từ ngày 08/09/2022.
Danh sách này có thể thay đổi tùy theo chính sách cho vay của KBSV trong từng thời kỳ.

STT Mã CK                                          Tên Công ty  KB -Margin
1 DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 50%
2 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 50%
3 DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 50%
4 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 50%
5 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 50%
6 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 50%
7 HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 50%
8 SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 50%
9 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 50%
10 VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 50%
11 MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 50%
12 VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam 50%
13 FPT Công ty Cổ phần FPT 50%
14 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50%
15 VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 50%
16 VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 50%
17 TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 50%
18 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 50%
19 GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 50%
20 VHM Công ty Cổ phần Vinhomes 50%
21 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 50%
22 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 50%
23 HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 50%
24 VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 50%
25 CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 50%
26 POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 50%
27 DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 50%
28 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 50%
29 CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 50%
30 DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số 50%
31 VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 50%
32 NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 50%
33 NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 50%
34 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 50%
35 HCM Công ty Cổ phần Chứng