Dịch vụ thị trường nợ

Dịch vụ chứng khoán nợ là mảng dịch vụ truyền thống của KBSV trong nhiều năm qua. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ việc (i) xác định nhu cầu vốn cần thiết, (ii) lập phương án phát hành, (iii) bảo lãnh/phân phối sản phẩm trái phiếu, (iv) báo cáo kết quả quy định.

Cấu trúc sản phẩm: chúng tôi cung cấp các dịch vụ với cấu trúc sản phẩm đa dạng, từ trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn dài, tới các sản phẩm ngắn hạn như chứng chỉ tiền gửi, đến các công cụ nợ được cấu trúc

Đối tượng nhà đầu tư: ngoài các định chế tài chính truyền thống, chúng tôi cũng còn phân phối các sản phẩm chứng khoán nợ tới các tổ chức kinh tế phi đầu tư, các khách hàng cá nhân để tận dụng các nguồn vốn nhàn rỗi với chi phí hợp lý cho khách hàng

Giá trị gia tăng khác: chúng tôi đồng thời hỗ trợ khác hàng tiếp cận các dịch vụ tài chính gia tăng khác từ các thành viên của tập đoàn KBFG và các định chế khác như bảo lãnh thanh toán, đồng bảo lãnh phát hành, cam kết mua lại,…