Chứng khoán cơ sở

Mẫu lưu ký - Thực hiện quyền
Nội dung Biểu mẫu
 
Giấy đăng ký đặt mua chứng khoán
Tải về
 
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
Tải về
 
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp chứng minh thư)
Tải về
 
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch
Tải về
Giấy xác nhận chứng khoán lưu ký Tải về

Mẫu mở Tài khoản
Nội dung Biểu mẫu
Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
Tải về
Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 
(Dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân trong nước lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng Lưu ký)
Tải về
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 
(Dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng Lưu ký)
Tải về
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 
(Dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân nước ngoài lưu ký chứng khoán tại KBSV)
Tải về
 
Giấy đề nghị thay đổi thông tin, dịch vụ tiện ích
Tải về
 
Giấy ủy quyền giao dịch chứng khoán – Khách hàng tổ chức
Tải về

 

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tài chính
Nội dung Biểu mẫu
Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký qũy Tải về

Mẫu chuyển nhượng Cổ phiếu đại chúng
Nội dung Biểu mẫu
Đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán chưa niêm yết Tải về

Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth
Nội dung Biểu mẫu
Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth Tải về

Mẫu biểu khác
Nội dung Biểu mẫu
Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán
Tải về
Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán Tải về
Giấy đề nghị in sao kê tài khoản chứng khoán Tải về