Chứng khoán cơ sở

Mẫu lưu ký - Thực hiện quyền
Nội dung Biểu mẫu
Giấy đề nghị giải tỏa cổ phần
Tải về
 
Giấy đăng ký đặt mua chứng khoán
Tải về
 
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán
Tải về
 
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp chứng minh thư)
Tải về
 
Phiếu gửi chứng khoán giao dịch
Tải về
Giấy xác nhận chứng khoán lưu ký Tải về

Mẫu mở Tài khoản
Nội dung Biểu mẫu
 Giấy đề nghị mở tài khoản chứng khoán
Tải về
 
Giấy đề nghị thay đổi thông tin, dịch vụ tiện ích
Tải về
 
Giấy ủy quyền giao dịch chứng khoán – Khách hàng tổ chức
Tải về
 
Giấy đề nghị và Hợp đồng MTK giao dịch chứng khoán
Tải về

 

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tài chính
Nội dung Biểu mẫu
Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký qũy Tải về

Mẫu Giao dịch chứng khoán lô lẻ
Nội dung Biểu mẫu
Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ Tải về

Mẫu quản lý sổ cổ đông
Nội dung Biểu mẫu
Đề nghị thay đổi thông tin cổ đông
Tải về
 
Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản
Tải về
 
Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần
Tải về
 
Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần
Tải về

Mẫu chuyển nhượng Cổ phiếu đại chúng
Nội dung Biểu mẫu
Đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán chưa niêm yết Tải về

Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth
Nội dung Biểu mẫu
Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth Tải về