Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 28/09/2023

28/09/2023 05:34:53 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trading đã mở khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự đã đề cập

Bản tin chứng khoán 27/09/2023

27/09/2023 04:56:51 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm / NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở trong những phiên trước và có thể gia tăng một phần tỷ trọng khi chỉ số về lại ngưỡng hỗ trợ đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 26/09/2023

26/09/2023 05:20:12 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị trải lệnh gia tăng một phần tỷ trọng trading khi chỉ số về quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập nhưng cần kết hợp với việc quản trị rủi ro, đẩy bán cổ phiếu sẵn có ra nếu trong trường hợp vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng về cuối phiên

Bản tin chứng khoán 25/09/2023

25/09/2023 04:55:15 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị gia tăng một phần tỷ trọng trading khi chỉ số về quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 22/09/2023

22/09/2023 05:19:12 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trading đã mở trong các nhịp hồi sớm

Bản tin chứng khoán 21/09/2023

21/09/2023 05:32:21 PM
TTCK giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trading đã mở quanh khi chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự đã đề cập/ Vĩ mô: Giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn đối với ngân hàng còn 30%

Bản tin chứng khoán 20/09/2023

20/09/2023 04:33:15 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm / NĐT được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trading đã mở quanh khi chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự đã đề cập/ Thị trường tiền tệ, trái phiếu tháng 8/2023/ Cập nhật cổ phiếu DGC

Bản tin chứng khoán 19/09/2023

19/09/2023 04:34:18 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị có thể trải lệnh gia tăng thêm 1 phần tỷ trọng khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ đã đề cập

Bản tin chứng khoán 18/09/2023

18/09/2023 05:35:13 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ NĐT được khuyến nghị có thể trải lệnh gia tăng thêm 1 phần tỷ trọng khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ đã đề cập

Bản tin chứng khoán 15/09/2023

15/09/2023 04:40:16 PM
TTCK Tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tiếp tục thực hiện trading quay vòng nhẹ tại vùng hỗ trợ gần và có thể trải lệnh tăng thêm 1 phần tỷ trọng trong trường hợp chỉ số rơi xuống vùng hỗ trợ sâu hơn.