Bản tin ngày/tuần

Bản tin chứng khoán 07/12/2022

07/12/2022 05:47:11 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/Sau khi đã bán hạ tỷ trọng trong các phiên trước, NĐT được khuyến nghị chỉ trải mua trở lại quanh vùng hỗ trợ sâu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn.

Bản tin chứng khoán 06/12/2022

06/12/2022 05:20:19 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/ Sau khi đã bán hạ tỷ trọng trong các phiên trước, NĐT được khuyến nghị có thể trải mua trở lại quanh vùng hỗ trợ sâu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Bản tin chứng khoán 02/12/2022

02/12/2022 05:22:29 PM
Sau quá trình tích lũy ngắn hạn, NĐT được khuyến nghị thực hiện chốt lời từng phần tại vùng cản đã đề cập.

Bản tin chứng khoán 01/12/2022

01/12/2022 04:57:05 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm /NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng quanh vùng hỗ trợ của các cổ phiếu mục tiêu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Bản tin chứng khoán 30/11/2022

30/11/2022 04:30:43 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm tích cực/NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng quanh vùng hỗ trợ gần của các cổ phiếu mục tiêu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Bản tin chứng khoán 29/11/2022

29/11/2022 04:26:50 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm tích cực ở hầu hết nhóm cổ phiếu/NĐT được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng quanh vùng hỗ trợ gần của các cổ phiếu mục tiêu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Bản tin chứng khoán 28/11/2022

28/11/2022 04:21:42 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi, chỉ gia tăng tỷ trọng trading quanh các ngưỡng hỗ trợ gần của cổ phiếu mục tiêu.

Bản tin chứng khoán 25/11/2022

25/11/2022 05:28:49 PM
TTCK Việt Nam tăng điểm/NĐT được khuyến nghị chỉ mở mua mới quanh các ngưỡng hỗ trợ gần của cổ phiếu mục tiêu nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn

Bản tin chứng khoán 24/11/2022

24/11/2022 05:25:20 PM
NĐT được khuyến nghị mua trading gối đầu quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập nhưng cần bán hạ tỷ trọng về mức an toàn nếu vùng hỗ trợ trên bị phá vỡ.

Bản tin chứng khoán 23/11/2022

23/11/2022 04:55:19 PM
TTCK Việt Nam giảm điểm/NĐT được khuyến nghị mua trading gối đầu quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập nhưng cần bán hạ tỷ trọng về mức an toàn nếu vùng hỗ trợ trên bị phá vỡ