Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở

Ngày giao dịch
Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ)
Ngày lễ:
 • Tết Dương lịch
 • Tết Nguyên đán
 • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)
 • Ngày Giải phóng Miền Nam 30 tháng 4
 • Quốc tế lao động mồng 1 tháng 5
 • Quốc Khánh mồng 2 tháng 9

Quy định về giao dịch

Đơn vị tính

Đồng Việt Nam (VND)

Đơn vị giao dịch
(Số lượng)
 
Không có đơn vị giao dịch nào được áp dụng cho giao dịch thỏa thuận.

HSX: 

 • Lô chẵn: 10 cổ phiếu, CW
 • Khối lượng tối đa một lệnh đặt: 500.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, ETF,CW 
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng, ETF,CW trở lên.
 • Giao dịch cổ phiếu, CW với khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp nhà đầu tư và công ty chứng khoán.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch Trái phiếu.

HNX:

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu/trái phiếu
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: 5.000 cổ phiếu/ETF và 01 trái phiếu trở lên
 • Lô lẻ với khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu/ trái phiếu/ ETF được thực hiện theo lệnh khớp hoặc thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên cho đến khi giá đóng cửa được xác lập.

UPCOM:

 • Lô chẵn: 100 cổ phiếu
 • Lô lẻ với khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu/ trái phiếu/ ETF được thực hiện theo lệnh khớp hoặc thỏa thuận.
 • Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên cho đến khi giá đóng cửa được xác lập.

Đơn vị yết giá

HSX

< 10,000VND à 10 VND

10,000-49,950VND à 50 VND

>=50,000VND à 100 VND

ETFs,CW = 10 VND

HNX

100 VND

ETFs = 1 VND

Giao dịch thỏa thuận = 1VND

TRÁI PHIẾU = 01 VND

UPCOM

100 VND

Biên độ dao động giá

Trái phiếu không áp dụng biên độ dao động giá

 
HSX (Hồ Chí Minh): ± 7%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 20% giá tham chiếu.
 • Giá trần CW= Giá tham chiếu CW+ (Giá trần của CP CS- Giá tham chiếu của CP CS )/ TL chuyển đổi
 • Giá sàn CW= Giá tham chiếu CW- (Giá tham chiếu của CP CS - Giá trần của CP CS)/ TL chuyển đổi

HNX (Hà Nội): ± 10%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 30% giá tham chiếu.
 

UPCOM: ± 15%

 • Biên độ dao động giá áp dụng cho các cổ phiếu mới hoặc cổ phiếu được giao dịch lại sau khi bị đình chỉ từ 25 ngày trở lên vào ngày giao dịch đầu tiên là ± 40% giá tham chiếu.

Các loại lệnh*

HSX

CỔ PHIẾU/ETF,CW

TRÁI PHIẾUATO, ATC, LO, MP

THỎA THUẬN

HNX

CỔ PHIẾU

TRÁI PHIẾULO, MTL, MOK, MAK, ATC, PLO

LO, ATC

UPCOM

LO

Hủy/Sửa lệnh

HSX

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không được phép hủy lệnh trong phiên ATO, ATC (bao gồm các lệnh được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó)
 • Trong phiên khớp lệnh liên tục: Nhà đầu tư được phép hủy các lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần.

HNX

 • Lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần được thực hiện hủy hoặc sửa đổi giá/ khối lượng:

- Sửa tăng khối lượng: Ưu tiên của lệnh được tính tại thời điểm sửa đổi.
- Sửa giảm khối lượng: Ưu tiên của lệnh vẫn không thay đổi.

 • Trong phiên khớp lệnh định kỳ: nhà đầu tư không được phép hủy lệnh trong phiên ATO, ATC (bao gồm các lệnh được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó).

UPCOM

 • Lệnh chưa được khớp hoặc khớp một phần được thực hiện hủy hoặc sửa đổi giá/ khối lượng:

- Sửa tăng khối lượng: Ưu tiên của lệnh được tính tại thời điểm sửa đổi.
- Sửa giảm khối lượng: Ưu tiên của lệnh vẫn không thay đổi.

Ngày thanh toán bù trừ

Cổ phiếu, ETFs,CW: T+2
Trái phiếu: T+1

       *Các loại lệnh:

Lệnh giới hạn (LO):

 • Được thực hiện với giá xác định hoặc giá tốt hơn.
 • Lệnh giới hạn có mức độ ưu tiên thấp nhất so với các loại lệnh khác.
 • Lệnh giới hạn có thể được nhập vào hệ thống bất kỳ lúc nào. Lệnh có hiệu lực cho đến cuối ngày giao dịch hoặc cho đến khi bị hủy bỏ trong hệ thống.

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

 • Lệnh khớp ở mức giá mở cửa. Lệnh ATO chỉ được đặt trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa.
 • Lệnh ATO được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn.
 • Lệnh ATO được khớp một phần hoặc chưa khớp sẽ tự động bị hủy vào cuối phiên mở.

 
Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

 • Lệnh khớp ở mức giá đóng cửa. Lệnh ATC chỉ được đặt trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa.
 • Lệnh ATC được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn.
 • Lệnh ATC được khớp một phần hoặc chưa khớp sẽ tự động bị hủy vào cuối phiên đóng cửa.

Lệnh thị trường (MP)

 • Là lệnh mua/bán được thực hiện ở mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh bán MP sẽ được thực hiện ngay lập tức ở mức giá mua cao nhất và lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay lập tức với mức giá bán cao nhất. Trong trường hợp lệnh MP không thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua ở mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán ở mức giá mua thấp hơn hiện có trên thị trường và tiếp tục khớp.
 • Nếu lệnh MP được thực hiện một phần và không thể khớp theo nguyên tắc trên được nữa, khối lượng còn lại của lệnh mua MP và lệnh bán MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Nếu giá giao dịch cuối cùng là là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP chỉ có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh MP sẽ tự động bị hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm lệnh MP được nhập vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.
 • Lệnh thị trường giới hạn (MTL): là lệnh thị trường sau khi khớp nếu còn dư sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (LO) theo nguyên tắc như lệnh MP. Khi chuyển thành lệnh giới hạn lệnh sẽ theo điều kiện sửa/hủy như lệnh giới hạn.
 • Lệnh thị trường khớp hoặc hủy (MOK): là lệnh thị trường khi nhập vào hệ thống giao dịch nếu không được thực hiện được toàn bộ thì bị huỷ ngay.
 • Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK): Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO)

Theo Quyết định số 653/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/11/2018:

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.    
 • Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

 

 

 


Biểu phí các dịch vụ chứng khoán của KBSV
Sau đây là một số loại phí hiện hành của chúng tôi, áp dụng từ ngày 01/09/2020. Chúng tôi vui mừng vì đã có thể áp dụng mức phí giao dịch chứng khoán thấp nhất thị trường (0,15 - 0,25%) nhằm hướng tới công ty chứng khoán có dịch vụ: CHUYÊN NGHIỆP, ĐA TIỆN ÍCH VÀ TIẾT KIỆM cho các nhà đầu tư. 

Để xem biểu phí chi tiết, Quý khách hàng vui lòng download file :Biểu phí dịch vụ chứng khoán
 
DỊCH VỤ MỨC PHÍ
1. Mở tài khoản giao dịch Miễn phí
2. Môi giới chứng khoán  
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo
Giao dịch trực tuyến (*) 0,15% - 0,2%
Giao dịch qua các kênh khác  
Giá trị giao dịch từ 300.000.000 VND/ngày 0,20%
Giá trị giao dịch dưới 300.000.000 VND/ngày 0,25%
Trái phiếu
Giá trị giao dịch dưới 2 tỷ VND/ngày 0,10%
Giá trị giao dịch từ 2 tỷ đến dưới 10 tỷ VND/ngày 0,05%
Giá trị giao dịch từ 10 tỷ  VND/ngày 0,02%
3. Lưu ký   
Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (CCQ) Miễn phí
Phí quản lý lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ,chứng quyền có đảm bảo 0,3 VND/cổ phiếu,CCQ,CW/tháng
Phí quản lý lưu ký trái phiếu 0,2 VND/trái phiếu/tháng
4. Thanh toán, chuyển tiền  
Thanh toán cổ tức Miễn phí
Chuyển tiền nội bộ KBSV - Cùng chủ tài khoản: Miễn phí
Chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng MSB 2.200 VND/món
Chuyển tiền ra ngoài hệ thống MSB
 
- Giá trị chuyển < 500tr VND: 13.200 VND/món
- Giá trị chuyển >=500tr VND: 0.044%/món
(Tối đa :1.100.000 VND/món)
Tin nhắn thông báo kết quả giao dịch Miễn phí
5. Dịch vụ khác  
Xác nhận số dư tiền, chứng khoán 50.000 VND/Bản
Phí phong tỏa cổ phiếu 0.2% giá trị theo mệnh giá (tối thiểu 100.000 VND, tối đa 5.000.000 VND)
Chuyển khoản chứng khoán cho / biếu / tặng 0,2% GTGD
Truy vấn số dư qua KB-Call Miễn phí
Truy vấn số dư qua KB-Trade Miễn phí
Phí giao dịch chuyển nhượng CP chưa niêm yết 0,2% giá trị theo mệnh giá
Phí báo giá cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường Thỏa thuận
 
 
(*) Giao dịch trực tuyến gồm giao dịch qua các kênh sau: KB-Trade, KB-Able, KB-Pro và qua các thiết bị cầm tay.

Biểu lãi suất dịch vụ tài chính
BIỂU LÃI SUẤT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Áp dụng từ ngày 31/08/2020
 
Ghi chú:
 • Biểu lãi suất mới áp dụng đối với các dư nợ mới phát sinh kể từ ngày 31/08/2020.
 • Lãi suất cho vay ký quỹ và lãi suất ứng trước đối với một số khách hàng có thể cao hơn lãi suất tiêu chuẩn tùy thuộc vào chính sách khách hàng và sản phẩm cụ thể trong từng thời kỳ.

Hướng dẫn giao dịch tiền
1. Hướng dẫn nộp tiền
Quý khách có thể thực hiện chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán tại KBSV theo các cách sau:
-      Nộp / Chuyển tiền từ bất kể ngân hàng nào vào tài khoản chứng khoán tại KBSV.
-      Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng MSB sang KBSV. 
     Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng BIDV sang KBSV. 
-      Chuyển khoản qua internet banking từ tài khoản ngân hàng VCB sang KBSV. 

1.1 Chuyển tiền qua Internetbanking từ TK ngân hàng MSB sang TK chứng khoán tại KBSV:  
Quý khách thực hiện các bước sau:
-       Đăng nhập vào TK ngân hàng của Quý khách  tại MSB.
-       Chọn Tab “chuyển khoản “ -> “chuyển khoản chứng khoán”  
-       Chọn “Số tài khoản”
-       Chọn “Công ty chứng khoán” là KBSV
-       Chọn “Số tài khoản chứng khoán” : nhập đủ 091Cxxxxxx -> hệ thống tự “truy vấn tiểu khoản”
-       Chọn “Số tiểu khoản chứng khoán” : hệ thống hiển thị tất cả các tiểu khoản để quý khách lựa chọn
-       Chọn “Số tiền”
-       Nội dung: ko bắt buộc ghi nội dung   
-       Chọn “Tiếp tục”: hệ thống sẽ gửi mã OTP vào di động quý khách đã đăng ký
-       Sau khi nhập mã OTP, nhấn “ Tiếp tục” là việc chuyển tiền hoàn tất
Lưu ý: Hệ thống sẽ chuyển vào tiểu khoản mà bạn lựa chọn.
 
1.2  Nộp/ Chuyển tiền từ quầy MSB/ BIDV/ VCB hoặc các ngân hàng khác ngoài MSB 
Quý khách nộp tiền hoặc lập phiếu chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty KBSV mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Quý khách vui lòng ghi chi tiết như sau:  
Quý khách hàng tại khu vực Miền Bắc:
Cách I:
- Người nhận: CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam
- Số tài khoản nhận: 031.01.01.0345.345
- Tại ngân hàng: Maritime Bank, Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội 
- Nội dung: KBSV 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản
Cách II:
Người nhận: CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam
Số tài khoản nhận: 1221 0000 709095
- Tại ngân hàng: BIDV Hà Thành
-  Nội dung: 091Cxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) 
(Khi nộp tiền Khách hàng nhắc chuyên viên giao dịch của BIDV là KBSV sử dụng dịch vụ EZLink với BIDV)
Cách III: 
 Người nhận: CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam
-  Số tài khoản nhận: 030.10.00.328.888
- Tại ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Nam Hà Nội 
-  Nội dung: 091Cxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) 
 Lưu ý: Nếu khách hàng muốn nộp vào tiểu khoản SA hoặc tiểu khoản khác, cần ghi rõ tên tiểu khoản trước câu lệnh.  
 Quý khách hàng tại khu vực Miền Nam: 
Cách I:
- Người nhận: CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH - CT CP CK KB VIỆT NAM
- Số tài khoản nhận: 040.01.01.0168.678
- Tại ngân hàng: Maritime Bank, Chi nhánh TP HCM
- Nội dung: KBSV 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp tiền vào tài khoản
Lưu ý: Nếu khách hàng muốn nộp vào tiểu khoản SA hoặc tiểu khoản khác, cần ghi rõ tên tiểu khoản trước câu lệnh.
Cách II:
Người nhận “CTY CP Chứng Khoán KB Việt Nam
Số tài khoản nhận: 1221 0000 660068
- Tại ngân hàng: BIDV Hà Thành
Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản 091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên), nộp SA, MA,...(tiểu khoản cần nộp tiền vào)         
 Lưu ý: Khi nộp tiền Khách hàng nhắc chuyên viên giao dịch của BIDV là KBSV sử dụng dịch vụ EZLink với BIDV.
Cách III:
- Người nhận: CN TPHCM CT CP CHUNG KHOAN KB VIET NAM
- Số tài khoản nhận: 007.1000.870.455
- Tại ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh TP HCM
- Nội dung:  091Cxxxxxx, tên chủ tài khoản (ghi rõ họ tên) nộp SA, MA,...(tiểu khoản cần nộp tiền vào)
 
1.3 Chuyển tiền qua Internetbanking từ TK ngân hàng BIDV sang TK chứng khoán tại KBSV
Bước 1: Đăng nhập website của BIDV: https://www.bidv.com.vn/
Bước 2: Đăng nhập internet banking của BIDV   
Bước 3: Vào tab 'thanh toán" chọn nhà cung cấp
Bước 4: Chọn: CTCP Chứng Khoán KB Việt Nam
Bước 5: Chuyển tiền  
5.1: Nhập số tài khoản chứng khoán mở tại KBSV
5.2: Tên tài khoản chứng khoán
5.3: Nhập số tiền chuyển 
5.4: Nhấn "tiếp tục"
5.5: Thực hiện chuyển tiền  
5.6: Xác nhận lại toàn bộ thông tin chuyển tiền 
5.7: Nhập mã OTP mà hệ thống BIDV nhắn 
5.8: Hoàn tất chuyển tiền 
 
 1.4 Hướng dẫn chuyển tiền tại Internet Banking của VCB 
Bước 1: Quý Khách hàng chọn tab “THANH TOÁN”, bấm chọn “DỊCH VỤ TÀI CHÍNH”   
Bước 2: Quý khách hàng điền thông tin vào các ô trống theo mẫu hình dưới rồi click “XÁC NHẬN”
 
 
Lưu ý:  Hệ thống sẽ ưu tiên chuyển vào tiểu khoản margin trước khi vào tiểu khoản thông thường. 

2. Hướng dẫn rút/chuyển tiền

Quý khách có thể rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch KBSV, hoặc giao dịch qua điện thoại, hoặc giao dịch trực tuyến (KB-Trade)
 
2.1  Rút tiền tại quầy giao dịch KBSV
Quý khách chỉ cần mang theo CMTND đến KBSV để yêu cầu rút tiền.
 
2.2  Chuyển khoản qua điện thoại thông qua hệ thống tổng đài KBSV-Call
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch qua điện thoại, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn.
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 
- Bước 1: Quý khách gọi vào tổng đài số (+84) 24 7303 5333 (Hà Nội)(+84) 28 7303 5333 (TP Hồ Chí Minh)
- Bước 2: Gặp nhân viên Giao dịch, đọc số tài khoản và mật khẩu xác thực
- Bước 3: Quý khách yêu cầu nhân viên giao dịch thực hiện chuyển khoản với thông tin ngân hàng chuyển đến, số tiền cần chuyển, người thụ hưởng và nội dung chuyển khoản, đã được đăng ký trước.
 
2.3  Chuyển khoản trực tuyến qua KB-Trade 
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn. 
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau: 
Bước 1: Quý khách đăng nhập vào KB-Trade để tiến hành giao dịch

Màn hình đăng nhập hệ thống 
 
Bước 2: Thực hiện đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản (đăng ký người thụ hưởng)
Khách hàng có thể đăng ký chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền ra tài khoản nhận tại Ngân hàng Maritime Bank (MSB) hoặc ngân hàng khác ngoài hệ thống MSB:
Trường hợp đăng ký tài khoản nhận ngoài ngân hàng MSB: 
Quý khách làm các thao tác sau:
-       Sau khi đăng nhập quý khách chọn Tab “Giao dịch tiền” => “Đăng ký người thụ hưởng”.
-       Chọn “Hình thức chuyển tiền” => “Chuyển tiền liên ngân hàng”.
-       Chọn Tên người thụ hưởng, Số TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Thành phố của tài khoản cần đăng ký chuyển đến.
-       Chọn “đăng ký” để hoàn tất. 
Lưu ý: khách hàng nhập Tiếng việt không dấu.

Màn hình đăng ký chuyển khoản ra ngoài   
 
Trường hợp đăng ký tài khoản nhận tại ngân hàng MSB: 
Quý khách làm các thao tác sau:
- Sau khi đăng nhập quý khách chọn “Giao dịch tiền” => “Đăng ký người thụ hưởng”.
- Chọn ” hình thức chuyển khoản” -> “Chuyển tiền sang MSB 
- Chọn “Tài khoản thụ hưởng” : hệ thống sẽ tự động hiển thị“tên người thụ hưởng” ,“chi nhánh”   "thành phố” 
Chọn “Đăng ký”  để hoàn tất

 
Màn hình đăng ký chuyển tiền sang MSB
 
Bước 3: Thực hiện chuyển tiền   
Trường hợp chuyển tiền ra tài khoản mở tại ngân hàng MSB: 
Quý khách làm các thao tác sau: 
- Sau khi đăng ký xong tài khoản nhận chuyển tiền, quý khách quay lại Tab “Giao dịch tiền”  chọn “Chuyển tiền”. 
Chọn “Hình thức chuyển tiền” => “Chuyển tiền sang MSB ”  
- Ở phần tài khoản thụ hưởng chọn “tên gợi nhớ” => chọn tk đã đăng ký => chấp nhận

-       Nhập số tiền chuyển và nội dung chuyển tiền.
-       Nhấn nút “Thực hiện” để thực hiện giao dịch.

 
  Màn hình chuyển tiền sang MSB 
 
- Hệ thống gửi tin nhắn OTP mã giao dịch vào số điện thoại đã được đăng ký, Quý khách nhập vào phần OTP và bấm nút “ đồng ý” để hoàn tất giao dịch. Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công.
Trường hợp chuyển khoản ra ngoài hệ thống MSB 
Quý khách làm các thao tác sau: 
- Sau khi đăng ký xong tài khoản nhận chuyển tiền, quý khách quay lại Tab “Giao dịch tiền” chọn “Chuyển tiền lien ngân hàng”. 
Chọn “tài khoản thụ hưởng ” => Chọn “tên gợi nhớ” Hệ thống có sẵn danh sách các tài khoản quý khách đã đăng ký.  

Chọn số tài khoản cần chuyển 
Nhập số tiền chuyển và nội dung chuyển tiền.
- Nhấn nút “tiếp tục” để thực hiện giao dịch.

       Màn hình chuyển khoản ra ngoài  
 
- Hệ thống gửi tin nhắn OTP mã giao dịch vào số điện thoại đã được đăng ký, quý khách nhập và phần OTP và bấm nút “ đồng ý” để hoàn tất giao dịch. Hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công.
@ KBSV quy định mỗi tài khoản  được chuyển tối đa 5 tỷ đồng/ngày.

Hướng dẫn sử dụng Giao dịch ký quỹ (KB-Margin)
I.     Giới thiệu chung 
-  Giao dịch ký quỹ là giao dịch mà khách hàng có thể sử dụng một phần vốn vay ký quỹ của KBSV để thực hiện giao dịch.
-  Để thực hiện giao dịch ký quỹ tại KBSV, khách hàng cần ký hợp đồng và mở tài khoản ký quỹ.
-  Khách hàng có thể mua chứng khoán ký quỹ theo danh mục và tỷ lệ đã được KBSV thông báo.
 
II.   Cách thức giao dịch 
Bước 1Ký hợp đồng và mở tài khoản ký quỹ 
Khách hàng có nhu cầu mở tài khoản ký quỹ, mang theo CMND tới quầy KBSV để thực hiện ký hợp đồng và mở tài khoản giao dịch ký quỹ. 
Bước 2Thực hiện giao dịch 
Khách hàng có thể giao dịch Mua/Bán chứng khoán trên tài khoản ký quỹ qua các hình thức như giao dịch tài khoản thông thường gồm:
1. Giao dịch tại sàn: Khách hàng viết phiếu lệnh đặt mua chứng khoán trên tài khoản ký quỹ 
2. Giao dịch qua điện thoại:   
Để sử dụng dịch vụ Quý khách cần đăng ký dịch vụ giao dịch qua điện thoại, nếu chưa đăng ký xin vui lòng liên hệ phòng nghiệp vụ để được hướng dẫn.
Khi sử dụng dịch vụ Quý khách thực hiện như sau:
Bước 1: Quý khách gọi vào tổng đài số (8424) 3776 5929 / (8428) 3521 4299 bấm phím 2.
Bước 2: Gặp nhân viên Giao dịch, đọc số tài khoản và mật khẩu xác thực
Khách hàng nêu rõ cho nhân viên giao dịch đặt lệnh trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
3. Giao dịch trực tuyến  

Khách hàng đăng nhập vào chương trình giao dịch trực tuyến tại Menu Giao dịch trực tuyến (Hình 1):
Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống
 

Khách hàng nhấp chuột vào mục Tiểu khoản, chọn Tiểu khoản có đuôi MA để thực hiện giao dịch trên tiểu khoản ký quỹ (Hình 2)
                                                Hình 2: Màn hình đăng nhập tiểu khoản ký quỹ

3.1. Đặt lệnh giao dịch 
Khách hàng căn cứ vào “Sức mua” hoặc mã chứng khoán trong tiểu khoản ký quỹ để đặt lệnh Mua/Bán chứng khoán (Hình 3):
Hình 3: Màn hình đặt lệnh thông thường
 
Khi khách hàng đặt mua một mã chứng khoán trong danh mục chứng khoán ký quỹ, hệ thống sẽ tự động gia tăng sức mua tương ứng với khối lượng chứng khoán đặt mua và tỷ lệ quy đổi.
-       Màn hình khi chưa đặt mã chứng khoán (Hình 4):
Hình 4: Màn hình đặt lệnh thông thường
 
-       Màn hình khi đặt mua chứng khoán (Hình 5)
Hình 5: Màn hình đặt mua chứng khoán
 
3.2. Tra cứu số dư trên TK Margin 
Khách hàng có thể tra cứu tình trạng số dư của tiểu khoản giao dịch ký quỹ tại Menu Tra cứu trên màn hình chính (Hình 6):
                                                            Hình 6: Màn hình tra cứu số dư  
 
Để tra cứu chi tiết từng khoản vay, Khách hàng sẽ thực hiện thao tác tra cứu trong Menu "Món vay" (Hình 7):
Hình 7: Màn hình tra cứu khoản vay
 
Bước 3Bổ sung tài sản bảo đảm (margin call)