Chứng quyền có đảm bảo

1. TỔNG QUAN VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO (CW)

 • Là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty Chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (Chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (Chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở (CKCS) cho Tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định trong tương lai, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá tực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.

 • Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, chỉ số hoặc ETF do UBCKNN & Sở giao dịch ấn định.

 • Chứng quyền được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán với mã giao dịch theo quy định của Sở. Hoạt động giao dịch của chứng quyền đảm bảo tương tự với (CKCS).

 • Trên thế giới hiện tại có 02 (hai) kiểu thực hiện quyền là kiểu thực hiện Châu Âu (chỉ được thực hiện khi đáo hạn) hoặc Mỹ (có thể thực hiện trước hoặc vào ngày đáo hạn).

2. LOẠI CHỨNG QUYỀ CÓ ĐẢM BẢO NÀO ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM?

 • Chứng quyền mua đang được niêm yết và giao dịch tại HSX.

 • CKCS là chứng khoán nằm trong nhóm chỉ số VN30 do Sở quy định và thực hiện theo kiểu Châu Âu.

Các thông tin cơ bản của Chứng quyền mua

Thông tin

Ý nghĩa

Ví dụ

Tài sản cơ sở

Các mã do Sở quy định

Cổ phiếu FPT

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng CW tương đương với CKCS

4:1 – có nghĩa là 4 CW chuyển đổi được 1 cổ phiếu

Giá chứng quyền

Khoản chi phí mà NĐT sẽ phải bỏ ra để sở hữu Chứng quyền

1.000 VND/1 CW

Giá thực hiện

Mức giá tương đương việc NĐT mua CKCS khi Chứng quyền đáo hạn. Để tính lãi/lỗ tại thời điểm đáo hạn

60.000 VND

Thời hạn CW

Thời hạn có hiệu lực của CW

03 tháng

Ngày giao dịch cuối cùng

 • 02 (hai) ngày trước ngày đáo hạn của CW

 • Sau ngày này, chưng quyền bị hủy niêm yết

23/09/2019 (Giả sử ngày phát hành là ngày 26/06/2019)
 

Giá thanh toán

Bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn CW

80.000 VND

Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền

Thanh toán bằng tiền mặt

 (80.000 VND – 60.000 VND)/4 – 1.000 VND = 4.000 VND

Cách thức giao dịch

Mua/bán giống với Mua/Bán CKCS. Thời gian tiền tệ về tài khoản là T+2 như với chứng khoán cơ sở

 

 
Các trạng thái của Chứng quyền mua
Chứng quyền mua có 3 trạng thái:

 1. Trạng thái lãi (In the money)

 2. Trạng thái hòa vốn (At the Money)

 3. Trạng thái lỗ (Out of the Money)

Công thức tính tráng thái của Chứng quyền như sau:

 

NĐT chỉ được nhận thanh toán khi ở trạng thái có lãi. Trong trường hợp Chứng quyền của NĐT ở trạng thái hòa vốn hoặc lỗ sẽ không được thanh toán chênh lệch.
Các yếu tố ảnh hướng đến giá của Chứng quyền mua

 1. Giá thị trường của chứng khoán cơ sở

 2. Giá thực hiện quyền

 3. Thời gian khi đáo hạn

 4. Độ biến động

 5. Lãi suất

Ví dụ:

Yếu tố ảnh hưởng

Trạng thái

Giá trị
chứng quyền mua

 1. Giá của chứng khoán cơ sở

Đi lên

Đi lên

 1. Giá thực hiện quyền

Đi lên

Đi xuống

 1. Thời gian đáo hạn

Đi lên

Đi lên

 1. Biến động giá CKCS

Đi lên

Đi lên

 1. Lãi suất

Đi lên

Đi lên

 
Lợi ích của chứng quyền có bảo đảm

 • Tỉ suất sinh lợi cao

 • Xác định mức lỗ tối đa bằng với phí bỏ ra ban đầu – giới hạn lỗ

 • Giao dịch dễ dàng

 • Vốn ban đầu thấp

 • Thanh khoản được đảm bảo nhờ nhà tạo lập thị trường

 • Hiệu ứng đòn bẩy cao