ICT: Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu (Ngày chính thức giao dịch: 15/01/2020)

31/12/2019 - 713 lượt xem

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) xin trân trọng thông báo.

Ngày 27/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo chấp thuận niêm yết lần đầu cho CTCP Viễn Thông – Tin học Bưu điện (CTIN) với mã chứng khoán ICT. Khối lượng đăng ký là 32,185 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ 321,85 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam. Ngày 30/12/2019, CTIN đã thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên.

Thông tin về chứng khoán niêm yết cụ thể như sau:

 

1.

Tên chứng khoán

:

Cổ phiếu CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện

2.

Loại chứng khoán

:

Cổ phiếu phổ thông

3.

Mã chứng khoán

:

ICT

4.

Mệnh giá

:

10.000 đồng/ cổ phiếu

5.

Số lượng cổ phiếu niêm yết

:

32.185.000 cổ phiếu (Ba mươi hai triệu một trăm tám mươi lăm nghìn cổ phiếu)

6.

Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá)

:

321.850.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi mốt tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng)

7.

Ngày niêm yết có hiệu lực

:

27/12/2019

8.

Ngày chính thức giao dịch

:

15/01/2020

9.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên

:

23.100 đồng/ cổ phiếu

 

Thông tin về Bản cáo bạch và Phụ lục đính kèm:

Quyết định niêm yết

Bản cáo bạch 2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 16 

Công văn số 3222/UBCK-GSĐC của UBCKNN về nghĩa vụ đăng ký công ty đại chúng của CTIN ngày 27/05/2019

Điều lệ Công ty năm 2019

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2019

Quy trình công bố thông tin

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

Báo cáo 04/BC/TGĐ ngày 14/05/2019; Báo cáo 05/BC/HĐQT ngày 14/05/2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua tại Nghị quyết 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/05/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu

Nghị quyết HĐQT số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 26/11/2019 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết dự kiến năm 2020

Thư uỷ quyền của đơn vị kiểm toán: số 138/VACO-UQ ngày 01/07/2017; số 160/VACO-UQ ngày 02/07/2018; số 150/VACO-UQ ngày 01/07/2019; số 151/VACO-UQ ngày 02/07/2019

Báo cáo tài chính: BCTCKT 2017 (CTM), BCTCKT 2017 (HN), BCTCKT 2018 (CTM), BCTCKT 2018 (HN), BCTC soát xét 6T/2019 (CTM), BCTC soát xét 6T/2019 (HN), BCTC Quý 3/2019 (CTM), BCTC Quý 3/2019 (HN)

Công văn giải trình về các nội dung thuộc BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 (Tài liệu đính kèm)

Công văn giải trình về các nội dung thuộc BCTC soát xét 6T/2019 (Tài liệu đính kèm)

Công văn cam kết về việc hoàn thiện cơ cấu HĐQT và BKS

Quyết định số 2129/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 19/12/2017