Quản lý sổ cổ đông

Các dịch vụ chính của Quản lý sổ cổ đông tại KBSV gồm:

  • Quản lý danh sách cổ đông
  • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
  • Thực hiện các báo cáo theo quy định
  • Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết