Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần lần 3 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

10/04/2019 - 136 lượt xem
Thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần lần 3 của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đầu tư tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Cụ thể:
  1. Bán toàn bộ 7.110.271 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu, một trăm mười nghìn, hai trăm bảy mươi mốt cổ phần) của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại TPBank, với tổng số vốn cổ phần theo mệnh giá là 71.102.710.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi mốt tỷ, một trăm linh hai triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).
  2. Giá khởi điểm chào bán: không thấp hơn 20.750 đồng/cổ phần và giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB. Cụ thể như sau:
  • Nếu giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB thấp hơn 20.750 đồng/cổ phần thì giá khởi điểm chào bán là 20.750 đồng/cổ phần.
  • Nếu giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần TPB cao hơn 20.750 đồng/cổ phần thì giá khởi điểm chào bán là giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán liền trước ngày công bố thông tin.
  1. Mục tiêu: Bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
  2. Hình thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng: Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  4. Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 04/2019 đến tháng 09/2019.
          Chi tiết xem tại đây
          Quy chế kèm quyết định