KBSV_TB về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

24/03/2020 - 26 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 27/03/2020.

 

Trân trọng,

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT