KBSV_Công bố thông tin Người được Ủy quyền Công bố Thông tin

01/11/2022 09:30:18 AM - 104 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc Uỷ quyền Người công bố thông tin.
Căn cứ theo Công văn số 174/2022/UQ-KBSV ngày 01/11/2022, Ông Phạm Sơn Tùng sẽ là người thực hiện công bố tin, ngày bắt đầu hiệu lực: 01/11/2022.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

CBTT về Người được Ủy quyền Công bố Thông tin.