KBSV_CBTT Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023

28/02/2023 05:45:00 PM - 252 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Ban kiểm soát.
Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023, ông Nguyễn Thái Sơn được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho bà Hoàng Ngọc Ánh; ngày bắt đầu hiệu lực: 01/03/2023.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Thông báo thay đổi Thành viên Ban kiểm soát.