KBSV_CBTT Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023

08/03/2023 02:41:00 PM - 468 lượt xem
Căn cứ theo Quyết định Hội Đồng Quản Trị số 17/2023/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:
  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 là 16h00 ngày 30/03/2023.
  • Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 là ngày 21/04/2023.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.