KBSV_CBTT Bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2023

07/03/2023 03:39:00 PM - 826 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:
Căn cứ theo Quyết định Hội Đồng Quản Trị số 15/2023/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2023, ông Jeon Mun Cheol được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
Ngày bắt đầu hiệu lực: 06/03/2023.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm:

Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám đốc.