KBSV_CBTT bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

02/01/2019 04:51:00 PM - 2.938 lượt xem

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ban hành quyết định số 02/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Byoung Jo Chun giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/01/2019.

Chi tiết nội dung theo file đính kèm