KBSV_CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ tháng 02/2023

28/02/2023 05:40:00 PM - 339 lượt xem

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu số 10/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại tài liệu đính kèm sau đây:

 

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 02/2023.