KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

16/04/2020 11:03:00 AM - 1.123 lượt xem

Kính gửi: Quý Cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây:

 

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2020

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

 

Trân trọng,