KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

11/04/2019 - 187 lượt xem

Kính gửi: Quý Cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý Cổ đông vui lòng xem tại đây:

 

Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

 

Trân trọng,