KBSV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022 - 953 lượt xem

Ngày 22/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Jeon Mun Cheol - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó là các cổ đông của Công ty, với số cổ phần là 299.596.020, tương đương với 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua 2 bản báo cáo là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. Theo đó, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan, với mức doanh thu đạt 945.441.210.231 đồng, tăng 1,46 lần so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 300.989.940.829 đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2020. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của KBSV đạt 8.812.813.586.350 đồng, tăng 1,47 lần so với năm 2020. Như vậy, những con số này cho thấy hoạt động kinh doanh của KBSV đã có một mức tăng trưởng ổn định và vượt mức chỉ tiêu đề ra cho năm 2021. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy Công ty đã có những bước đi đúng đắn khẳng định được vị trí của mình trên cuộc đua với các doanh nghiệp khác. Đặc biệt là sự có mặt trong TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam trên Bảng xếp hạng FAST500 lại càng khẳng định điều đó. 


Cũng tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) KBSV đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu đạt 858 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 478 tỷ đồng. Đại hội cũng đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị  và Ban kiểm soát 2022; Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2022; Thông qua Tờ trình ủy quyền của HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022.  


Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất về phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2022 - 2023. Theo đó, HĐQT KBSV gồm có 4 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. 


Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của KBSV đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Với thành công ban đầu này, KBSV sẽ không ngừng phấn đấu để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, trở thành một kênh đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, an toàn của các nhà đầu tư.