KBSV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021 10:40:19 PM - 1.672 lượt xem
Ngày 23/4/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 tại Hội sở chính – Hà Nội. ĐHĐCĐ đã được tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện cho 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị KBSV (HĐQT) đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020. Cụ thể, năm 2020, kết quả kinh doanh của KBSV khả quan doanh thu đạt 640.792.112.219 đồng tăng 1,35 lần so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 197.287.103.927 đồng, tăng 1,36 lần so với năm 2019. Tính tới thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của KBSV đạt gần 5.998.273.286.789 đồng, gấp 1,08 lần so với năm 2019.
Đồng thời, Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt doanh thu 625.6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng; Đại hội cũng đã thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020; thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021; Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ như: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật, phát hành trái phiếu và các vấn đề liên quan đến trái phiếu của KBSV (nếu có); Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Cũng tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất về phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2021 – 2022. Theo đó, HĐQT KBSV gồm có 6 thành viên, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của KBSV diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua biên bản họp là 100%. Với những quyết định về phương hướng hoạt động và nhân sự cho nhiệm kỳ mới, KBSV sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra nhằm đem lại các lợi ích cho cổ đông, khách hàng, và ngày càng khẳng định thương hiệu KBSV trên thị trường chứng khoán.