KBSV tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020

16/04/2020 04:52:03 PM - 3.410 lượt xem
Ngày 16/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã diễn ra tại Hội sở chính. ĐHĐCĐ đã được tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện là 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tại Đại hội, Hội đồng quản trị KBSV (HĐQT) đã báo cáo Hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể, trong năm 2019 doanh thu của KBSV đạt 475,87 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145,23 tỷ đồng.
 
Đồng thời, Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 với mục tiêu đạt doanh thu 675,26 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 200,35 tỷ đồng; thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận 2019; thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020; lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020; thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ như: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 (nếu có) phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật, phát hành trái phiếu và các vấn đề liên quan đến trái phiếu của KBSV.
Cũng trong Đại hội, Hội đồng cổ đông đã thống nhất về phương án nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2021. Theo đó, HĐQT KBSV gồm có 6 thành viên, trong đó có 5 thành viên là người nước ngoài, BKS gồm 3 thành viên.
Kết thúc ĐHCĐ, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua biên bản là 100%. KBSV hi vọng với những quyết định về phương hướng hoạt động và nhân sự cho nhiệm kỳ mới sẽ giúp hoàn thiện hơn nữa chất lượng quản lý và dịch vụ, đồng thời mang lợi ích tối đa cho khách hàng và nhà đầu tư.