KBSV-Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ Công ty 20190411

11/04/2019 - 172 lượt xem

Ngày 11/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã ban hành Điều lệ Công ty mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/2019/NQ-ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nghị quyết số 30/2019/QĐ-HĐQT

Đ
iều lệ KBSV 20190411