Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi quý 3 đạt 41.2 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ - Vietstock

24/10/2019 - 876 lượt xem
CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với kết quả tăng trưởng mạnh ở nhiều mảng.

 
Trong quý 3, doanh thu hoạt động của Công ty đạt hơn 136.4 tỷ đồng, gấp gần 2.2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trong quý tăng mạnh lên mức 41.2 tỷ đồng, gấp hơn 5.7 lần con số cùng kỳ năm trước.
Theo giả trình từ phía KBSV, kết quả tăng trưởng này từ việc tăng vốn điều lệ với quy mô lớn của Công ty. Sau khi hoàn tất tăng vốn trong quý 1/2019, vốn điều lệ của Công ty đạt 1,675 tỷ đồng.
Trong kỳ, các mảng kinh doanh chính như môi giới, cho vay margin của Công ty đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu môi giới chứng khoán quý 3 đạt hơn 23.5 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 56.5 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, Công ty cũng ghi nhận lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn tăng mạnh từ 4.2 tỷ đồng lên gần 33 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế của KBSV lần lượt đạt hơn 309 tỷ đồng và 93 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần và 3.6 lần với cùng kỳ năm trước.
Tới cuối quý 3/2019, tổng tài sản của KBSV đạt hơn 4,824.6 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm. Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn và các khoản cho vay là khoản mục tăng ghi nhận tăng mạnh nhất so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản cho vay của công ty tới cuối quý 3 đạt hơn 2,103.8 tỷ đồng, tăng 83% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm hơn 1,815.69 tỷ đồng.
 Yến Chi