Tin chi tiết
KBSV_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
13/03/2018 9:43:56 SA In tin

                                               THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

 

           Kính gửi:          Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông tin về Đại hội 2018 như sau:

1.      Thời gian:             09:00, thứ 7 ngày 24 tháng 3 năm 2018

2.      Địa điểm:             Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky

                                    City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

3.      Nội dung:

         i.   Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

         ii.   Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

          iii.   Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018;

          iv.   Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

        v.   Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

        vi.   Đề nghị thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

      vii.   Các nội dung khác phát sinh (nếu có);

4.      Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn

5.      Điều kiện tham dự Đại hội 2018:

§  Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09 tháng 03 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam cung cấp;

§  Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2018 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại http://www.kbsec.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2018. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

§  Cổ đông tham dự Đại hội 2018 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.

§  Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

6.      Xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Để việc tổ chức Đại hội 2018 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có), đơn đề cử/ ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến KBSV trước 15h00 ngày 20 tháng 03 năm 2018 theo thông tin liên hệ dưới đây:

            Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

            Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:        +84.24. 37765929          Máy lẻ: 3283

Fax:                  +84.24. 37765928

Người liên lạc:   Mr. Nguyễn Thành Trung

Trân trọng kính mời!

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

                                         Cho Nam Hoon 

 

Các tài liệu tại Đại hội

1. Thông báo mời họp

2. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

3. Chương trình đại hội 

4. Thư xác nhận tham dự 

5. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

7. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017

8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018

9. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

11. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

12. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

13. Mẫu Bản thông tin cá nhân

 

Tin liên quan
Tin mới hơn
20/11 KBSV_CBTT thành lập Chi nhánh Sài Gòn
20/11 KBSV_CBTT thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
02/11 KBSV_TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
31/10 KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV
31/10 KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD
05/10 KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
03/10 KBSV-Nghị quyết HĐQT về triển khai chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07/09 KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
24/08 KBSV-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
08/08 KBSV_Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
Tin cũ hơn
12/02 KBSV_TB về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
30/01 KBSV_CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Vận hành
30/01 KBSV_CBTT Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS
30/01 KBSV_BC tình hình quản trị công ty năm 2017
24/01 KBSV-CBTT đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế
17/01 KBSV_CBTT về việc đổi tên Công ty và Chi nhánh Công ty
16/01 MSI_CBTT xử phạt vi phạm hành chính về thuế
15/12 MSI_CBTT thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
17/11 MSI-Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty, Website và sửa đổi Điều lệ
17/11 MSI-Quyết định bầu lại chức danh Hội đồng quản trị
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)